ADVOCATEN

Edwin-Brands

EDWIN BRANDS

 

Ed­win Brands heeft rech­ten ge­stu­deerd in Gro­nin­gen en is se­dert no­vem­ber 1979 ad­vo­caat, van­af de­cem­ber 1980 te Arn­hem.

PETER LEENDERS

 

Pe­ter Leen­ders is ge­spe­ci­a­li­seerd in de toe­zicht­wet­ge­ving die van toe­pas­sing is op par­tij­en die ac­tief zijn op de fi­nan­ciële mark­ten.

IRWIN DANKOOR

 

Ir­win Dankoor is gespecialiseerd in de rechtsgebieden vastgoed/huurrecht en arbeidsrecht.

Hüsniye v Beek-killi

HÜSNIYE van BEEK-KILLI

 

Hüsniye is ge­spe­ci­a­li­seerd in de rechts­ge­bie­den ar­beids­recht en on­der­ne­mings­recht.Voor haar staat het be­lang van de cliënt voor­op.

Cem Çakir

CEM ÇAKIR

 

Cem studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting Burgerlijk Recht.

HAMIDE YAVUZ

 

Hamide is op verschillende rechtsgebieden werkzaam, met het accent op het sociaal zekerheidsrecht en het arbeidsrecht.