Personen- en familierecht

Een veel voorkomende procedure in het personen- en familierecht is de echtscheiding. De oorzaak hiervan is dat één op drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Het personen- en familierecht is echter breder dan alleen echtscheidingen. Hierbij kunt u denken aan boedelverdeling, ontvlechting van onderneming, alimentatie, gezag en omgang.

Bijstand van een advocaat is noodzakelijk om de persoonlijke en financiële gevolgen van de echtscheiding goed te regelen. Temeer omdat bij personen- en familierecht kwesties de emoties hoog kunnen oplopen.

Wij zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht kwesties waarbij één of beide partners ondernemer zijn. Door onze kennis en ervaring in het ondernemingsrecht en personen- en familierecht, kunnen wij naast uw persoonlijke en financiële belangen de belangen van de onderneming behartigen. Onze cliënten die gebruik maken van onze diensten op het gebied van personen- en familierecht bestaan dan ook vooral uit ondernemers, directeuren, vrije beroepsbeoefenaars en grootaandeelhouders.

U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Hieronder treft u nadere informatie over de echtscheidingsprocedure aan.

Echtscheiding aanvragen

Een echtscheiding wordt aangevraagd middels een verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt door de advocaat bij de rechtbank ingediend. Het is niet mogelijk om zonder bijstand van een advocaat de echtscheiding aan te vragen.

Het verzoekschrift kunt u alleen (eenzijdig verzoek) of samen met uw partner (gezamenlijk verzoek) indienen. Indien een gezamenlijk verzoek wordt ingediend, dat wil zeggen dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de gevolgen van de echtscheiding, kan de echtscheiding binnen enkele maanden geregeld zijn. Ingeval van eenzijdig verzoek, waarbij de wederpartij allerlei verweren aanvoert, kan de echtscheiding gemiddeld een jaar of langer in beslag nemen.

In het verzoekschrift kan naast een echtscheiding ook nevenvoorzieningen worden gevraagd. De nevenvoorziening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de omgang met de kinderen, partneralimentatie en boedelverdeling.

Ouderschapsplan

Als partijen minderjarige kinderen hebben, dan dienen ouders een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen. Tenzij goed onderbouwde en bijzondere omstandigheden, neemt een rechter een verzoekschrift tot echtscheiding zonder ouderschapsplan niet in behandeling.

Echtscheiding definitief

Een echtscheiding is definitief als de beslissing van de rechter, uiterlijk binnen 6 maanden na datum beslissing, is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De inschrijving in de registers van de burgerlijke stand wordt door de advocaat geregeld.

Mediation

Steeds meer wordt bij een echtscheidingsverzoek door de rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld om middels mediation nadere afspraken te maken. Nadere informatie over mediation kunt u nalezen op de website van rechtspraak.nl : https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

Kosten

Bij een scheidingsprocedure bepaalt de rechter over het algemeen dat partijen ieder de eigen kosten dient te dragen. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor de advocaat (en mediator) en griffierecht.

Scheiden en ondernemers

Beide partijen hebben er bij een echtscheiding waarbij een onderneming betrokken is, belang bij om een vechtscheiding te voorkomen zodat de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd.

Indien partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dan valt de onderneming in de gemeenschapsboedel. Dat wil zeggen dat ieder der partijen recht heeft op de helft van de waarde van de onderneming tenzij partijen gezamenlijk andere afspraken kunnen maken. Het feit dat ieder der partijen recht heeft op de helft van de waarde van de onderneming, brengt uiteraard niet met zich dat de onderneming zelf verdeeld dient te worden. Indien partijen op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, dan moet de waarde van de onderneming mogelijk verdeeld worden conform de huwelijkse voorwaarden.

Om de waarde van de onderneming te kunnen verdelen, dient allereerst de waarde van de onderneming vastgesteld worden. Als partijen niet gezamenlijk tot een waardebepaling kunnen komen, kan de waarde vastgesteld worden door een onafhankelijke (eventueel door de rechter te benoemen) deskundige. Over het algemeen zal een accountant als deskundige worden aangewezen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met onder andere eventuele fiscale claims, pensioenopbouw en belastingschulden.