Het zal u niet ontgaan zijn dat met de invoering van de ‘Wet werk en zekerheid’ werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht hebben op een transitievergoeding, als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. De Hoge Raad heeft in een  recente uitspraak van 14 september 2018 geoordeeld dat een transitievergoeding ook verschuldigd is bij gedeeltelijk ontslag. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijfsleven.

 

Gedeeltelijk ontslag

Vaak zal er bij ontslag sprake zijn van een volledig ontslag: de werknemer gaat volledig uit dienst en komt niet meer terug. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij de werknemer minder uur gaat werken, maar nog wel in dienst blijft bij zijn werkgever. De Hoge Raad oordeelt nu dat als er in bijzondere situaties, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd, de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

 

Substantiële en structurele vermindering arbeidstijd

Er is volgens de Hoge Raad sprake van een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd als het gaat om een vermindering van de arbeidstijd van minimaal 20% en deze vermindering naar redelijke verwachting blijvend zal zijn. De Hoge Raad noemt als voorbeelden van bijzondere situaties: het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In deze gevallen kan volgens de Hoge Raad worden gesproken van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

Verschillende mogelijkheden van gedeeltelijke beëindiging

Het maakt daarbij niet uit wat voor regeling werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen; welke naam ‘het beestje’ krijgt. Of het nu gaat om 1) een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst 2) een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst of 3) een aanpassing van de bestaande arbeidsovereenkomst, in al deze gevallen heeft de werknemer recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dat de aanpassing van de arbeidsduur wellicht in overleg met de werknemer tot stand is gekomen, is irrelevant.

 

Moet u zich als werkgever ongerust maken? De Hoge Raad zegt niet dat in alle gevallen waarin de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt beëindigd een transitievergoeding verschuldigd is. Wordt de arbeidstijd van een werknemer met bijvoorbeeld 10% verminderd, of is de vermindering tijdelijk, dan is er in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd. Maar een werkgever dient bij zijn afweging wel/geen gedeeltelijk ontslag, er wel rekening mee te houden dat een transitievergoeding verschuldigd kan zijn, met alle (financiële) gevolgen van dien.

 

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met Irwin Dankoor (tel: 026-4452085 dan wel email: idankoor@brandsadvocaten.nl).